Traditional

自雲門至上竈欲遊一二僧庵以雨不果

道遠晨炊米,風和晝減衣。
花殘孔官廟,苔滿葛仙磯。
剩欲尋僧話,先判秉炬歸。
山昏又成雨,心事固多違。

Simplified

自云门至上灶欲游一二僧庵以雨不果

道远晨炊米,风和昼减衣。
花残孔官庙,苔满葛仙矶。
剩欲寻僧话,先判秉炬归。
山昏又成雨,心事固多违。

Pronunciation

zì yún mén zhì shàng zào yù yóu yī èr sēng ān yǐ yǔ bù guǒ

dào yuǎn chén chuī mǐ , fēng hé zhòu jiǎn yī 。
huā cán kǒng guān miào , tái mǎn gé xiān jī 。
shèng yù xún sēng huà , xiān pàn bǐng jù guī 。
shān hūn yòu chéng yǔ , xīn shì gù duō wéi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.