Traditional

自余杭歸,宿淮口作

為郡已多暇,猶少勤吏職。
罷郡更安閑,無所勞心力。
舟行明月下,夜泊清淮北。
豈止吾一身,舉家同燕息。
三年請祿俸,頗有余衣食。
乃至僮仆間,皆無凍餒色。
行行弄雲水,步步近鄉國。
妻子在我前,琴書在我側。
此外吾不知,於焉心自得。

Simplified

自余杭归,宿淮口作

为郡已多暇,犹少勤吏职。
罢郡更安闲,无所劳心力。
舟行明月下,夜泊清淮北。
岂止吾一身,举家同燕息。
三年请禄俸,颇有余衣食。
乃至僮仆间,皆无冻馁色。
行行弄云水,步步近乡国。
妻子在我前,琴书在我侧。
此外吾不知,于焉心自得。

Pronunciation

zì yú háng guī , sù huái kǒu zuò

wéi jùn yǐ duō xiá , yóu shǎo qín lì zhí 。
bà jùn gēng ān xián , wú suǒ láo xīn lì 。
zhōu xíng míng yuè xià , yè bó qīng huái běi 。
qǐ zhǐ wú yī shēn , jǔ jiā tóng yàn xī 。
sān nián qǐng lù fèng , pō yǒu yú yī shí 。
nǎi zhì tóng pū jiān , jiē wú dòng něi sè 。
xíng xíng nòng yún shuǐ , bù bù jìn xiāng guó 。
qī zǐ zài wǒ qián , qín shū zài wǒ cè 。
cǐ wài wú bù zhī , yú yān xīn zì dé 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.