Traditional

自興元赴官成都

平生無遠謀,一飽百念已。
造物戲饑之,聊遣行萬裏。
梁州在何處,飛蓬起孤壘。
憑高望杜陵,煙樹略可指。
今朝忽夢破,跋馬臨漾水。
此生均是客,處處皆可死。
劍南亦何好,小憩聊爾爾。
舟車有通塗,吾行良未止。

Simplified

自兴元赴官成都

平生无远谋,一饱百念已。
造物戏饥之,聊遣行万里。
梁州在何处,飞蓬起孤垒。
凭高望杜陵,烟树略可指。
今朝忽梦破,跋马临漾水。
此生均是客,处处皆可死。
剑南亦何好,小憩聊尔尔。
舟车有通涂,吾行良未止。

Pronunciation

zì xīng yuán fù guān chéng dū

píng shēng wú yuǎn móu , yī bǎo bǎi niàn yǐ 。
zào wù xì jī zhī , liáo qiǎn xíng wàn lǐ 。
liáng zhōu zài hé chǔ , fēi péng qǐ gū lěi 。
píng gāo wàng dù líng , yān shù l jīn zhāo hū mèng pò , bá mǎ lín yàng shuǐ 。
cǐ shēng jūn shì kè , chǔ chǔ jiē kě sǐ 。
jiàn nán yì hé hǎo , xiǎo qì liáo ěr ěr 。
zhōu chē yǒu tōng tú , wú xíng liáng wèi zhǐ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.