Traditional

自勸

憶昔羈貧應舉年,脫衣典酒曲江邊。
十千一鬥猶賒飲,何況官供不著錢。

Simplified

自劝

忆昔羁贫应举年,脱衣典酒曲江边。
十千一斗犹赊饮,何况官供不着钱。

Pronunciation

zì quàn

yì xī jī pín yīng jǔ nián , tuō yī diǎn jiǔ qū jiāng biān 。
shí qiān yī dǒu yóu shē yǐn , hé kuàng guān gōng bù zhuó qián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.