Traditional

自嘆

豈獨年相迫,兼為病所侵。
春來痰氣動,老去嗽聲深。
眼暗猶操筆,頭斑未掛簪。
因循過日月,真是俗人心。

Simplified

自叹

岂独年相迫,兼为病所侵。
春来痰气动,老去嗽声深。
眼暗犹操笔,头斑未挂簪。
因循过日月,真是俗人心。

Pronunciation

zì tàn

qǐ dú nián xiāng pò , jiān wéi bìng suǒ qīn 。
chūn lái tán qì dòng , lǎo qù sòu shēng shēn 。
yǎn àn yóu cāo bǐ , tóu bān wèi guà zān 。
yīn xún guò rì yuè , zhēn shì sú rén xīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.