Traditional

自嘆二首

形羸自覺朝餐減,睡少偏知夜漏長。
實事漸消虛事在,銀魚金帶繞腰光。
二毛曉落梳頭懶,兩眼春昏點藥頻。
唯有閑行猶得在,心情未到不如人。

Simplified

自叹二首

形羸自觉朝餐减,睡少偏知夜漏长。
实事渐消虚事在,银鱼金带绕腰光。
二毛晓落梳头懒,两眼春昏点药频。
唯有闲行犹得在,心情未到不如人。

Pronunciation

zì tàn èr shǒu

xíng léi zì jué zhāo cān jiǎn , shuì shǎo piān zhī yè lòu cháng 。
shí shì jiàn xiāo xū shì zài , yín yú jīn dài rào yāo guāng 。
èr máo xiǎo luò shū tóu lǎn , liǎng yǎn chūn hūn diǎn yào pín 。
wéi yǒu xián xíng yóu dé zài , xīn qíng wèi dào bù rú rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.