Traditional

自合江亭涉江至趙園

政為梅花憶兩京,海棠又滿錦官城。
鴉藏高柳陰初密,馬涉清江水未生。
風掠春衫驚小冷,酒潮玉頰見微赬。
殘年飄泊無時了,腸斷樓頭畫角聲。

Simplified

自合江亭涉江至赵园

政为梅花忆两京,海棠又满锦官城。
鸦藏高柳阴初密,马涉清江水未生。
风掠春衫惊小冷,酒潮玉颊见微赬。
残年飘泊无时了,肠断楼头画角声。

Pronunciation

zì hé jiāng tíng shè jiāng zhì zhào yuán

zhèng wéi méi huā yì liǎng jīng , hǎi táng yòu mǎn jǐn guān chéng 。
yā cáng gāo liǔ yīn chū mì , mǎ shè qīng jiāng shuǐ wèi shēng 。
fēng l cán nián piāo bó wú shí liǎo , cháng duàn lóu tóu huà jiǎo shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.