Traditional

自吟拙什,因有所懷

懶病每多暇,暇來何所為?
未能拋筆硯,時作一篇詩。
詩成淡無味,多被眾人嗤。
上怪落聲韻,下嫌拙言詞。
時時自吟詠,吟罷有所思。
蘇州及彭澤,與我不同時。
此外復誰愛,唯有元微之。
謫向江陵府,三年作判司。
相去二千裏,詩成遠不知。

Simplified

自吟拙什,因有所怀

懒病每多暇,暇来何所为?
未能抛笔砚,时作一篇诗。
诗成淡无味,多被众人嗤。
上怪落声韵,下嫌拙言词。
时时自吟咏,吟罢有所思。
苏州及彭泽,与我不同时。
此外复谁爱,唯有元微之。
谪向江陵府,三年作判司。
相去二千里,诗成远不知。

Pronunciation

zì yín zhuō shí , yīn yǒu suǒ huái

lǎn bìng měi duō xiá , xiá lái hé suǒ wéi ?
wèi néng pāo bǐ yàn , shí zuò yī piān shī 。
shī chéng dàn wú wèi , duō bèi zhòng rén chī 。
shàng guài luò shēng yùn , xià xián zhuō yán cí 。
shí shí zì yín yǒng , yín bà yǒu suǒ sī 。
sū zhōu jí péng zé , yǔ wǒ bù tóng shí 。
cǐ wài fù shuí ài , wéi yǒu yuán wēi zhī 。
zhé xiàng jiāng líng fǔ , sān nián zuò pàn sī 。
xiāng qù èr qiān lǐ , shī chéng yuǎn bù zhī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.