Traditional

自詠

夜鏡隱白發,朝酒發紅顏。
可憐假年少,自笑須臾間。
朱砂賤如土,不解燒為丹。
玄鬢化為雪,未聞休得官。
咄哉個丈夫,心性何墮頑。
但遇詩與酒,便忘寢與餐。
高聲發一吟,似得詩中仙。
引滿飲一盞,盡忘身外緣。
昔有醉先生,席地而幕天。
於今居處在,許我當中眠。
眠罷又一酌,酌罷又一篇。
回面顧妻子,生計方落然。
誠知此事非,又過知非年。
豈不欲自改,改即心不安。
且向安處去,其余皆老閑。

Simplified

自咏

夜镜隐白发,朝酒发红颜。
可怜假年少,自笑须臾间。
朱砂贱如土,不解烧为丹。
玄鬓化为雪,未闻休得官。
咄哉个丈夫,心性何堕顽。
但遇诗与酒,便忘寝与餐。
高声发一吟,似得诗中仙。
引满饮一盏,尽忘身外缘。
昔有醉先生,席地而幕天。
于今居处在,许我当中眠。
眠罢又一酌,酌罢又一篇。
回面顾妻子,生计方落然。
诚知此事非,又过知非年。
岂不欲自改,改即心不安。
且向安处去,其余皆老闲。

Pronunciation

zì yǒng

yè jìng yǐn bái fā , zhāo jiǔ fā hóng yán 。
kě lián jiǎ nián shǎo , zì xiào xū yú jiān 。
zhū shā jiàn rú tǔ , bù jiě shāo wéi dān 。
xuán bìn huà wéi xuě , wèi wén xiū dé guān 。
duō zāi gè zhàng fū , xīn xìng hé duò wán 。
dàn yù shī yǔ jiǔ , biàn wàng qǐn yǔ cān 。
gāo shēng fā yī yín , sì dé shī zhōng xiān 。
yǐn mǎn yǐn yī zhǎn , jìn wàng shēn wài yuán 。
xī yǒu zuì xiān shēng , xí dì ér mù tiān 。
yú jīn jū chǔ zài , xǔ wǒ dāng zhōng mián 。
mián bà yòu yī zhuó , zhuó bà yòu yī piān 。
huí miàn gù qī zǐ , shēng jì fāng luò rán 。
chéng zhī cǐ shì fēi , yòu guò zhī fēi nián 。
qǐ bù yù zì gǎi , gǎi jí xīn bù ān 。
qiě xiàng ān chǔ qù , qí yú jiē lǎo xián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.