Traditional

自詠示客

衰發蕭蕭老郡丞,洪州又看上元燈。
羞將枉直分尋尺,寧走東西就鬥升。
吏進飽諳箝紙尾,客來苦勸摸床棱。
歸裝漸理君知否?
笑指廬山古澗藤。

Simplified

自咏示客

衰发萧萧老郡丞,洪州又看上元灯。
羞将枉直分寻尺,宁走东西就斗升。
吏进饱谙箝纸尾,客来苦劝摸床棱。
归装渐理君知否?
笑指庐山古涧藤。

Pronunciation

zì yǒng shì kè

shuāi fā xiāo xiāo lǎo jùn chéng , hóng zhōu yòu kàn shàng yuán dēng 。
xiū jiāng wǎng zhí fēn xún chǐ , níng zǒu dōng xī jiù dǒu shēng 。
lì jìn bǎo ān qián zhǐ wěi , kè lái kǔ quàn mō chuáng léng 。
guī zhuāng jiàn lǐ jūn zhī fǒu ?
xiào zhǐ lú shān gǔ jiàn téng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.