Traditional

自詠絕句

雙鬢蕭條失故青,躬耕猶得養余齡。
明時恩大無由報,欲為鄉鄰講孝經。

Simplified

自咏绝句

双鬓萧条失故青,躬耕犹得养余龄。
明时恩大无由报,欲为乡邻讲孝经。

Pronunciation

zì yǒng jué jù

shuāng bìn xiāo tiáo shī gù qīng , gōng gēng yóu dé yǎng yú líng 。
míng shí ēn dà wú yóu bào , yù wéi xiāng lín jiǎng xiào jīng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.