Traditional

自詠絕句

深村人有結繩風,晚歲身為帶索翁。
啜粥茹蔬茅屋底,誰知也過百年中。

Simplified

自咏绝句

深村人有结绳风,晚岁身为带索翁。
啜粥茹蔬茅屋底,谁知也过百年中。

Pronunciation

zì yǒng jué jù

shēn cūn rén yǒu jié shéng fēng , wǎn suì shēn wéi dài suǒ wēng 。
chuò zhōu rú shū máo wū dǐ , shuí zhī yě guò bǎi nián zhōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.