Traditional

自詠絕句

逆旅門前撥不開,先生醉策蹇驢來。
未言乞得囊中藥,一見童顏且壓災。

Simplified

自咏绝句

逆旅门前拨不开,先生醉策蹇驴来。
未言乞得囊中药,一见童颜且压灾。

Pronunciation

zì yǒng jué jù

nì lǚ mén qián bō bù kāi , xiān shēng zuì cè jiǎn lǘ lái 。
wèi yán qǐ dé náng zhōng yào , yī jiàn tóng yán qiě yā zāi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.