Traditional

自詠絕句

遠遊索手不?
糧,薪米臨時取道傍。
今日晴明行亦好,經旬風雨住何妨。

Simplified

自咏绝句

远游索手不?
粮,薪米临时取道傍。
今日晴明行亦好,经旬风雨住何妨。

Pronunciation

zì yǒng jué jù

yuǎn yóu suǒ shǒu bù ?
liáng , xīn mǐ lín shí qǔ dào bàng 。
jīn rì qíng míng xíng yì hǎo , jīng xún fēng yǔ zhù hé fáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.