Traditional

自詠絕句

一條紙被平生足,半碗藜羹百味全。
放下元來總無事,雞鳴犬吠送殘年。

Simplified

自咏绝句

一条纸被平生足,半碗藜羹百味全。
放下元来总无事,鸡鸣犬吠送残年。

Pronunciation

zì yǒng jué jù

yī tiáo zhǐ bèi píng shēng zú , bàn wǎn lí gēng bǎi wèi quán 。
fàng xià yuán lái zǒng wú shì , jī míng quǎn fèi sòng cán nián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.