Traditional

自詠絕句

平生寧獨愛吾廬,何處茅檐不可居。
晝闕僮奴停接客,夜無膏火罷觀書。

Simplified

自咏绝句

平生宁独爱吾庐,何处茅檐不可居。
昼阙僮奴停接客,夜无膏火罢观书。

Pronunciation

zì yǒng jué jù

píng shēng níng dú ài wú lú , hé chǔ máo yán bù kě jū 。
zhòu què tóng nú tíng jiē kè , yè wú gāo huǒ bà guān shū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.