Traditional

自詠閑適

殘年鄰曲幸相依,真似遼天老鶴歸。
荷浦未疏魚正美,豆畦欲暗雉初肥。
款門路近時看竹,送酒人多不典衣。
最喜夕陽閑望處,數家垣屋鎖煙霏。

Simplified

自咏闲适

残年邻曲幸相依,真似辽天老鹤归。
荷浦未疏鱼正美,豆畦欲暗雉初肥。
款门路近时看竹,送酒人多不典衣。
最喜夕阳闲望处,数家垣屋锁烟霏。

Pronunciation

zì yǒng xián shì

cán nián lín qū xìng xiāng yī , zhēn sì liáo tiān lǎo hè guī 。
hé pǔ wèi shū yú zhèng měi , dòu qí yù àn zhì chū féi 。
kuǎn mén lù jìn shí kàn zhú , sòng jiǔ rén duō bù diǎn yī 。
zuì xǐ xī yáng xián wàng chǔ , shù jiā yuán wū suǒ yān fēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.