Traditional

自詠

悶發每吟詩引興,興來兼酌酒開顏。
欲逢假日先招客,正對衙時亦望山。
勾檢簿書多鹵莽,堤防官吏少機關。
誰能頭白勞心力,人道無才也是閑。

Simplified

自咏

闷发每吟诗引兴,兴来兼酌酒开颜。
欲逢假日先招客,正对衙时亦望山。
勾检簿书多卤莽,堤防官吏少机关。
谁能头白劳心力,人道无才也是闲。

Pronunciation

zì yǒng

mèn fā měi yín shī yǐn xīng , xīng lái jiān zhuó jiǔ kāi yán 。
yù féng jiǎ rì xiān zhāo kè , zhèng duì yá shí yì wàng shān 。
gōu jiǎn bù shū duō lǔ mǎng , dī fáng guān lì shǎo jī guān 。
shuí néng tóu bái láo xīn lì , rén dào wú cái yě shì xián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.