Traditional

自詠

華發蕭蕭居士身,江頭風雨折烏巾。
無人問字尤宜嬾,有吏徵租未是貧。
薄宦儻來難倚仗,舊交漸少每酸辛。
敲門且復尋僧話,要結他生物外因。

Simplified

自咏

华发萧萧居士身,江头风雨折乌巾。
无人问字尤宜嬾,有吏徵租未是贫。
薄宦傥来难倚仗,旧交渐少每酸辛。
敲门且复寻僧话,要结他生物外因。

Pronunciation

zì yǒng

huá fā xiāo xiāo jū shì shēn , jiāng tóu fēng yǔ zhē wū jīn 。
wú rén wèn zì yóu yí lǎn , yǒu lì zhǐ zū wèi shì pín 。
báo huàn tǎng lái nán yǐ zhàng , jiù jiāo jiàn shǎo měi suān xīn 。
qiāo mén qiě fù xún sēng huà , yào jié tā shēng wù wài yīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.