Traditional

自詠

素慕巢居穴處民,久為釣月臥雲身。
經行山市求靈藥,物色旗亭訪異人。
高枕靜聽棋剝啄,幽窗閑對石嶙峋。
吾廬已是桃源境,不為秦人更問津。

Simplified

自咏

素慕巢居穴处民,久为钓月卧云身。
经行山市求灵药,物色旗亭访异人。
高枕静听棋剥啄,幽窗闲对石嶙峋。
吾庐已是桃源境,不为秦人更问津。

Pronunciation

zì yǒng

sù mù cháo jū xué chǔ mín , jiǔ wéi diào yuè wò yún shēn 。
jīng xíng shān shì qiú líng yào , wù sè qí tíng fǎng yì rén 。
gāo zhěn jìng tīng qí bāo zhuó , yōu chuāng xián duì shí lín xún 。
wú lú yǐ shì táo yuán jìng , bù wéi qín rén gēng wèn jīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.