Traditional

自詠

射的山前一老樵,此生何敢辱旌招。
繆緣學道肱三折,不遇知音尾半焦。
去蠹區區慚啄木,附高燁燁鄙淩霄。
但令窮死心無媿,也勝鳴珂事早朝。

Simplified

自咏

射的山前一老樵,此生何敢辱旌招。
缪缘学道肱三折,不遇知音尾半焦。
去蠹区区惭啄木,附高烨烨鄙凌霄。
但令穷死心无媿,也胜鸣珂事早朝。

Pronunciation

zì yǒng

shè dí shān qián yī lǎo qiáo , cǐ shēng hé gǎn rǔ jīng zhāo 。
móu yuán xué dào gōng sān zhē , bù yù zhī yīn wěi bàn jiāo 。
qù dù qū qū cán zhuó mù , fù gāo yè yè bǐ líng xiāo 。
dàn líng qióng sǐ xīn wú kuì , yě shèng míng kē shì zǎo zhāo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.