Traditional

自詠

遊戲人間歲月多,癡頑將奈此翁何!
放開繩箠牛初熟,照破乾坤鏡未磨。
日落苔磯閑把釣,雨余篷舵亂堆蓑。
明朝不見知何處,又向江湖醉踏歌。

Simplified

自咏

游戏人间岁月多,痴顽将奈此翁何!
放开绳箠牛初熟,照破乾坤镜未磨。
日落苔矶闲把钓,雨余篷舵乱堆蓑。
明朝不见知何处,又向江湖醉踏歌。

Pronunciation

zì yǒng

yóu xì rén jiān suì yuè duō , chī wán jiāng nài cǐ wēng hé !
fàng kāi shéng chuí niú chū shú , zhào pò qián kūn jìng wèi mó 。
rì luò tái jī xián bǎ diào , yǔ yú péng duò luàn duī suō 。
míng zhāo bù jiàn zhī hé chǔ , yòu xiàng jiāng hú zuì tà gē 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.