Traditional

自詠

滿梳晨起發雕零,亭午柴門未徹扃。
萬事忘來尚憂國,百家屏盡獨窮經。
楠枯倒壑雖無用,龜老搘床故有靈。
夢裏騎驢華山去,破雲巉絕數峰青。

Simplified

自咏

满梳晨起发凋零,亭午柴门未彻扃。
万事忘来尚忧国,百家屏尽独穷经。
楠枯倒壑虽无用,龟老搘床故有灵。
梦里骑驴华山去,破云巉绝数峰青。

Pronunciation

zì yǒng

mǎn shū chén qǐ fā diāo líng , tíng wǔ chái mén wèi chè jiōng 。
wàn shì wàng lái shàng yōu guó , bǎi jiā píng jìn dú qióng jīng 。
nán kū dǎo hè suī wú yòng , guī lǎo zhī chuáng gù yǒu líng 。
mèng lǐ qí lǘ huá shān qù , pò yún chán jué shù fēng qīng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.