Traditional

自詠

平生萬事付憨癡,兀兀騰騰到死時。
夜踏亂雲過略彴,曉分寒溜註軍持。
束薪山客招烹石,渡海蕃僧乞制碑。
作個生涯君勿笑,拄天勛業亦兒嬉。

Simplified

自咏

平生万事付憨痴,兀兀腾腾到死时。
夜踏乱云过略彴,晓分寒溜注军持。
束薪山客招烹石,渡海蕃僧乞制碑。
作个生涯君勿笑,拄天勋业亦儿嬉。

Pronunciation

zì yǒng

píng shēng wàn shì fù hān chī , wù wù téng téng dào sǐ shí 。
yè tà luàn yún guò l shù xīn shān kè zhāo pēng shí , dù hǎi fán sēng qǐ zhì bēi 。
zuò gè shēng yá jūn wù xiào , zhǔ tiān xūn yè yì ér xī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.