Traditional

自詠

紛紛世態但堪悲,一念蕭然我亦奇。
醉裏猖狂醒自笑,夢中虛幻覺方知。
江湖重復風波惡,齒發雕零歲月馳。
安得中原路如砥,渭川釣伴待多時。

Simplified

自咏

纷纷世态但堪悲,一念萧然我亦奇。
醉里猖狂醒自笑,梦中虚幻觉方知。
江湖重复风波恶,齿发凋零岁月驰。
安得中原路如砥,渭川钓伴待多时。

Pronunciation

zì yǒng

fēn fēn shì tài dàn kān bēi , yī niàn xiāo rán wǒ yì qí 。
zuì lǐ chāng kuáng xǐng zì xiào , mèng zhōng xū huàn jué fāng zhī 。
jiāng hú zhòng fù fēng bō è , chǐ fā diāo líng suì yuè chí 。
ān dé zhōng yuán lù rú dǐ , wèi chuān diào bàn dài duō shí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.