Traditional

自詠

忽忽殘年及耄期,清晨對鏡不須悲。
遠行久立雖差倦,未到人扶見客時。

Simplified

自咏

忽忽残年及耄期,清晨对镜不须悲。
远行久立虽差倦,未到人扶见客时。

Pronunciation

zì yǒng

hū hū cán nián jí mào qī , qīng chén duì jìng bù xū bēi 。
yuǎn xíng jiǔ lì suī chà juàn , wèi dào rén fú jiàn kè shí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.