Traditional

自詠

道本治吾身,緒余方及人。
神清緣食少,事簡為家貧。
薄酒如重醞,寒蔬牴八珍。
村村花柳動,且復岸綸巾。

Simplified

自咏

道本治吾身,绪余方及人。
神清缘食少,事简为家贫。
薄酒如重酝,寒蔬抵八珍。
村村花柳动,且复岸纶巾。

Pronunciation

zì yǒng

dào běn zhì wú shēn , xù yú fāng jí rén 。
shén qīng yuán shí shǎo , shì jiǎn wéi jiā pín 。
báo jiǔ rú zhòng yùn , hán shū dǐ bā zhēn 。
cūn cūn huā liǔ dòng , qiě fù àn lún jīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.