Traditional

自詠

謝事客誰過,閑遊吏不訶。
家人爭稗粥,鄰叟和畬歌。
靜夜詩成祟,新春睡有魔。
年光本無盡,未用嘆蹉跎。

Simplified

自咏

谢事客谁过,闲游吏不诃。
家人争稗粥,邻叟和畲歌。
静夜诗成祟,新春睡有魔。
年光本无尽,未用叹蹉跎。

Pronunciation

zì yǒng

xiè shì kè shuí guò , xián yóu lì bù hē 。
jiā rén zhēng bài zhōu , lín sǒu hé shē gē 。
jìng yè shī chéng suì , xīn chūn shuì yǒu mó 。
nián guāng běn wú jìn , wèi yòng tàn cuō tuó 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.