Traditional

自詠

茅舍蕭條似寶坊,老人終日對爐香。
學荒自笑身空在,祿盡誰知壽更長。
陂水蘸堤常灩灩,麥苗覆塊已蒼蒼。
經行更有欣然處,四野鉏耰滿夕陽。

Simplified

自咏

茅舍萧条似宝坊,老人终日对炉香。
学荒自笑身空在,禄尽谁知寿更长。
陂水蘸堤常灩灩,麦苗覆块已苍苍。
经行更有欣然处,四野鉏耰满夕阳。

Pronunciation

zì yǒng

máo shè xiāo tiáo sì bǎo fāng , lǎo rén zhōng rì duì lú xiāng 。
xué huāng zì xiào shēn kōng zài , lù jìn shuí zhī shòu gēng cháng 。
bēi shuǐ zhàn dī cháng yàn yàn , mài miáo fù kuài yǐ cāng cāng 。
jīng xíng gēng yǒu xīn rán chǔ , sì yě chú yōu mǎn xī yáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.