Traditional

自詠

食飲從來戒失時,衣裘亦復要隨宜。
老人最索調停處,正在初寒與半饑。

Simplified

自咏

食饮从来戒失时,衣裘亦复要随宜。
老人最索调停处,正在初寒与半饥。

Pronunciation

zì yǒng

shí yǐn cóng lái jiè shī shí , yī qiú yì fù yào suí yí 。
lǎo rén zuì suǒ diào tíng chǔ , zhèng zài chū hán yǔ bàn jī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.