Traditional

自詠

白衣居士紫芝仙,半醉行歌半坐禪。
今日維摩兼飲酒,當時綺季不請錢。
等閑池上留賓客,隨事燈前有管弦。
但問此身銷得否,分司氣味不論年。

Simplified

自咏

白衣居士紫芝仙,半醉行歌半坐禅。
今日维摩兼饮酒,当时绮季不请钱。
等闲池上留宾客,随事灯前有管弦。
但问此身销得否,分司气味不论年。

Pronunciation

zì yǒng

bái yī jū shì zǐ zhī xiān , bàn zuì xíng gē bàn zuò chán 。
jīn rì wéi mó jiān yǐn jiǔ , dāng shí qǐ jì bù qǐng qián 。
děng xián chí shàng liú bīn kè , suí shì dēng qián yǒu guǎn xián 。
dàn wèn cǐ shēn xiāo dé fǒu , fēn sī qì wèi bù lùn nián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.