Traditional

自詠

曾著杞菊賦,自名桑苧翁。
常開羅爵綱,不下釣魚筒。
租稅先期畢,陂塘與眾同。
士章八十字,世世寫屏風。

Simplified

自咏

曾著杞菊赋,自名桑苎翁。
常开罗爵纲,不下钓鱼筒。
租税先期毕,陂塘与众同。
士章八十字,世世写屏风。

Pronunciation

zì yǒng

zēng zhù qǐ jú fù , zì míng sāng zhù wēng 。
cháng kāi luó jué gāng , bù xià diào yú tǒng 。
zū shuì xiān qī bì , bēi táng yǔ zhòng tóng 。
shì zhāng bā shí zì , shì shì xiě píng fēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.