Traditional

自唐安之成都

出門猶苦雨,度塹喜新晴。
日正車無影,風高蓋有聲。
疏疏稚苗立,郁郁晚桑生。
宿醉行猶倦,無人為解酲。

Simplified

自唐安之成都

出门犹苦雨,度堑喜新晴。
日正车无影,风高盖有声。
疏疏稚苗立,郁郁晚桑生。
宿醉行犹倦,无人为解酲。

Pronunciation

zì táng ān zhī chéng dū

chū mén yóu kǔ yǔ , dù qiàn xǐ xīn qíng 。
rì zhèng chē wú yǐng , fēng gāo gài yǒu shēng 。
shū shū zhì miáo lì , yù yù wǎn sāng shēng 。
sù zuì xíng yóu juàn , wú rén wéi jiě chéng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.