Traditional

自喜

身慵難勉強,性拙易遲回。
布被辰時起,柴門午後開。
忙驅能者去,閑逐鈍人來。
自喜誰能會,無才勝有才。

Simplified

自喜

身慵难勉强,性拙易迟回。
布被辰时起,柴门午后开。
忙驱能者去,闲逐钝人来。
自喜谁能会,无才胜有才。

Pronunciation

zì xǐ

shēn yōng nán miǎn qiáng , xìng zhuō yì chí huí 。
bù bèi chén shí qǐ , chái mén wǔ hòu kāi 。
máng qū néng zhě qù , xián zhú dùn rén lái 。
zì xǐ shuí néng huì , wú cái shèng yǒu cái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.