Traditional

自嘲

少讀詩書陋漢唐,莫年身世寄農桑。
騎驢兩腳欲到地,愛酒一樽常在旁。
老去形容雖變改,醉來意氣尚軒昂。
太行王屋何由動,堪笑愚公不自量。

Simplified

自嘲

少读诗书陋汉唐,莫年身世寄农桑。
骑驴两脚欲到地,爱酒一樽常在旁。
老去形容虽变改,醉来意气尚轩昂。
太行王屋何由动,堪笑愚公不自量。

Pronunciation

zì cháo

shǎo dú shī shū lòu hàn táng , mò nián shēn shì jì nóng sāng 。
qí lǘ liǎng jiǎo yù dào dì , ài jiǔ yī zūn cháng zài páng 。
lǎo qù xíng róng suī biàn gǎi , zuì lái yì qì shàng xuān áng 。
tài xíng wáng wū hé yóu dòng , kān xiào yú gōng bù zì liáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.