Traditional

自嘲

長日淡無事,虛堂來遠風。
愛眠從病蹇,厭事嬾治聾。
貓健翻憐鼠,庭荒不責童。
爾來添目暗,又免送歸鴻。

Simplified

自嘲

长日淡无事,虚堂来远风。
爱眠从病蹇,厌事嬾治聋。
猫健翻怜鼠,庭荒不责童。
尔来添目暗,又免送归鸿。

Pronunciation

zì cháo

cháng rì dàn wú shì , xū táng lái yuǎn fēng 。
ài mián cóng bìng jiǎn , yàn shì lǎn zhì lóng 。
māo jiàn fān lián shǔ , tíng huāng bù zé tóng 。
ěr lái tiān mù àn , yòu miǎn sòng guī hóng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.