Traditional

自嘲

野老家風子未知,天教甫裏出孫枝。
遍遊竹院尋僧語,時拂楸枰約客棋。
是處登臨有風月,平生揚歷半宮祠。
即今個事渾如昨,喚作朝官卻自疑。

Simplified

自嘲

野老家风子未知,天教甫里出孙枝。
遍游竹院寻僧语,时拂楸枰约客棋。
是处登临有风月,平生扬历半宫祠。
即今个事浑如昨,唤作朝官却自疑。

Pronunciation

zì cháo

yě lǎo jiā fēng zǐ wèi zhī , tiān jiào fǔ lǐ chū sūn zhī 。
biàn yóu zhú yuàn xún sēng yǔ , shí fú qiū píng yuē kè qí 。
shì chǔ dēng lín yǒu fēng yuè , píng shēng yáng lì bàn gōng cí 。
jí jīn gè shì hún rú zuó , huàn zuò zhāo guān què zì yí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.