Traditional

自嘲

歲月惟遷萬事非,放翁可笑白頭癡。
此生竟出古人下,有誌尚如年少時。
僻學固應知者少,長歌莫問和予誰。
自嘲自解君毋怪,老大從人百不宜。

Simplified

自嘲

岁月惟迁万事非,放翁可笑白头痴。
此生竟出古人下,有志尚如年少时。
僻学固应知者少,长歌莫问和予谁。
自嘲自解君毋怪,老大从人百不宜。

Pronunciation

zì cháo

suì yuè wéi qiān wàn shì fēi , fàng wēng kě xiào bái tóu chī 。
cǐ shēng jìng chū gǔ rén xià , yǒu zhì shàng rú nián shǎo shí 。
pì xué gù yīng zhī zhě shǎo , cháng gē mò wèn hé yú shuí 。
zì cháo zì jiě jūn wú guài , lǎo dà cóng rén bǎi bù yí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.