Traditional

自城東至以詩代書戲招李六拾遺崔二十六先輩

青門走馬趁心期,惆悵歸來已校遲。
應過唐昌玉蕊後,猶當崇敬牡丹時。
暫遊還憶崔先輩,欲醉先邀李拾遺。
尚殘半月蕓香俸,不作歸糧作酒資。

Simplified

自城东至以诗代书戏招李六拾遗崔二十六先辈

青门走马趁心期,惆怅归来已校迟。
应过唐昌玉蕊后,犹当崇敬牡丹时。
暂游还忆崔先辈,欲醉先邀李拾遗。
尚残半月芸香俸,不作归粮作酒资。

Pronunciation

zì chéng dōng zhì yǐ shī dài shū xì zhāo lǐ liù shí yí cuī èr shí liù xiān bèi

qīng mén zǒu mǎ chèn xīn qī , chóu chàng guī lái yǐ xiào chí 。
yīng guò táng chāng yù ruǐ hòu , yóu dāng chóng jìng mǔ dān shí 。
zàn yóu huán yì cuī xiān bèi , yù zuì xiān yāo lǐ shí yí 。
shàng cán bàn yuè yún xiāng fèng , bù zuò guī liáng zuò jiǔ zī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.