Traditional

自思益寺次楞伽寺作

朝從思益峰遊後,晚到楞伽寺歇時。
照水姿容雖已老,上山筋力未全衰。
行逢禪客多相問,坐倚漁舟一自思。
猶去懸車十五載,休官非早亦非遲。

Simplified

自思益寺次楞伽寺作

朝从思益峰游后,晚到楞伽寺歇时。
照水姿容虽已老,上山筋力未全衰。
行逢禅客多相问,坐倚渔舟一自思。
犹去悬车十五载,休官非早亦非迟。

Pronunciation

zì sī yì sì cì léng qié sì zuò

zhāo cóng sī yì fēng yóu hòu , wǎn dào léng qié sì xiē shí 。
zhào shuǐ zī róng suī yǐ lǎo , shàng shān jīn lì wèi quán shuāi 。
xíng féng chán kè duō xiāng wèn , zuò yǐ yú zhōu yī zì sī 。
yóu qù xuán chē shí wǔ zài , xiū guān fēi zǎo yì fēi chí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.