Traditional

自江州至忠州

前在潯陽日,已嘆賓朋寡。
忽忽抱憂懷,出門無處寫。
今來轉深僻,窮峽巔山下。
五月斷行舟,灩堆正如馬。
巴人類猿狖,矍鑠滿山野。
敢望見交親?
喜逢似人者。

Simplified

自江州至忠州

前在浔阳日,已叹宾朋寡。
忽忽抱忧怀,出门无处写。
今来转深僻,穷峡巅山下。
五月断行舟,滟堆正如马。
巴人类猿狖,矍铄满山野。
敢望见交亲?
喜逢似人者。

Pronunciation

zì jiāng zhōu zhì zhōng zhōu

qián zài xún yáng rì , yǐ tàn bīn péng guǎ 。
hū hū bào yōu huái , chū mén wú chǔ xiě 。
jīn lái zhuǎn shēn pì , qióng xiá diān shān xià 。
wǔ yuè duàn xíng zhōu , yàn duī zhèng rú mǎ 。
bā rén lèi yuán yòu , jué shuò mǎn shān yě 。
gǎn wàng jiàn jiāo qīn ?
xǐ féng sì rén zhě 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.