Traditional

自河南經亂,關內阻饑,兄弟離散,各在一處

時難年荒世業空,弟兄羈旅各西東。
田園寥落幹戈後,骨肉流離道路中。
吊影分為千裏雁,辭根散作九秋蓬。
共看明月應垂淚,一夜鄉心五處同。

Simplified

自河南经乱,关内阻饥,兄弟离散,各在一处

时难年荒世业空,弟兄羁旅各西东。
田园寥落干戈后,骨肉流离道路中。
吊影分为千里雁,辞根散作九秋蓬。
共看明月应垂泪,一夜乡心五处同。

Pronunciation

zì hé nán jīng luàn , guān nèi zǔ jī , xiōng dì lí sàn , gè zài yī chǔ

shí nán nián huāng shì yè kōng , dì xiōng jī lǚ gè xī dōng 。
tián yuán liáo luò gān gē hòu , gǔ ròu liú lí dào lù zhōng 。
diào yǐng fēn wéi qiān lǐ yàn , cí gēn sàn zuò jiǔ qiū péng 。
gòng kàn míng yuè yīng chuí lèi , yī yè xiāng xīn wǔ chǔ tóng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.