Traditional

自真珠園泛舟至孤山

呼船徑截鴨頭波,岸幘閑登瑪瑙坡。
弦管未嫌驚鷺起,塵埃無奈汙花何。
宦情不到漁蓑底,詩興偏於野寺多。
明日一藤龍井去,誰知伴我醉行歌?

Simplified

自真珠园泛舟至孤山

呼船径截鸭头波,岸帻闲登玛瑙坡。
弦管未嫌惊鹭起,尘埃无奈污花何。
宦情不到渔蓑底,诗兴偏於野寺多。
明日一藤龙井去,谁知伴我醉行歌?

Pronunciation

zì zhēn zhū yuán fàn zhōu zhì gū shān

hū chuán jìng jié yā tóu bō , àn zé xián dēng mǎ nǎo pō 。
xián guǎn wèi xián jīng lù qǐ , chén āi wú nài wū huā hé 。
huàn qíng bù dào yú suō dǐ , shī xīng piān yū yě sì duō 。
míng rì yī téng lóng jǐng qù , shuí zhī bàn wǒ zuì xíng gē ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.