Traditional

自笑

自笑謀生事事疏,年來錐與地俱無。
平章春韭秋菘味,拆補天吳紫鳳圖。
食肉定知無骨相,珥貂空自逛頭顱。
惟余數卷殘書在,破篋蕭然笑獠奴。

Simplified

自笑

自笑谋生事事疏,年来锥与地俱无。
平章春韭秋菘味,拆补天吴紫凤图。
食肉定知无骨相,珥貂空自逛头颅。
惟余数卷残书在,破箧萧然笑獠奴。

Pronunciation

zì xiào

zì xiào móu shēng shì shì shū , nián lái zhuī yǔ dì jù wú 。
píng zhāng chūn jiǔ qiū sōng wèi , chāi bǔ tiān wú zǐ fèng tú 。
shí ròu dìng zhī wú gǔ xiāng , ěr diāo kōng zì guàng tóu lú 。
wéi yú shù juàn cán shū zài , pò qiè xiāo rán xiào liáo nú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.