Traditional

自笑

自笑平生醉後狂,千鍾使氣少年場。
那知病葉先摧落,卻羨寒龜巧縮藏。
藥物及時希老健,山家隨日了窮忙。
兇年坐待新春麥,莫厭清吟雪夜長。

Simplified

自笑

自笑平生醉後狂,千锺使气少年场。
那知病叶先摧落,却羡寒龟巧缩藏。
药物及时希老健,山家随日了穷忙。
凶年坐待新春麦,莫厌清吟雪夜长。

Pronunciation

zì xiào

zì xiào píng shēng zuì hòu kuáng , qiān zhōng shǐ qì shǎo nián cháng 。
nà zhī bìng yè xiān cuī luò , què xiàn hán guī qiǎo suō cáng 。
yào wù jí shí xī lǎo jiàn , shān jiā suí rì liǎo qióng máng 。
xiōng nián zuò dài xīn chūn mài , mò yàn qīng yín xuě yè cháng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.