Traditional

自紫陽觀至華陽洞,宿侯尊師草堂,簡同遊李

石門媚煙景,句曲盤江甸。
南向佳氣濃,數峰遙隱見。
漸臨華陽口,雲路入蔥蒨。
七曜懸洞宮,五雲抱仙殿。
銀函竟誰發,金液徒堪薦。
千載空桃花,秦人深不見。
東溪喜相遇,貞白如會面。
青鳥來去閑,紅霞朝夕變。
一從換仙骨,萬裏乘飛電。
蘿月延步虛,松花醉閑宴。
幽人即長往,茂宰應交戰。
明發歸琴堂,知君懶為縣。
第一百五十卷

Simplified

自紫阳观至华阳洞,宿侯尊师草堂,简同游李

石门媚烟景,句曲盘江甸。
南向佳气浓,数峰遥隐见。
渐临华阳口,云路入葱蒨。
七曜悬洞宫,五云抱仙殿。
银函竟谁发,金液徒堪荐。
千载空桃花,秦人深不见。
东溪喜相遇,贞白如会面。
青鸟来去闲,红霞朝夕变。
一从换仙骨,万里乘飞电。
萝月延步虚,松花醉闲宴。
幽人即长往,茂宰应交战。
明发归琴堂,知君懒为县。
第一百五十卷

Pronunciation

zì zǐ yáng guān zhì huá yáng dòng , sù hóu zūn shī cǎo táng , jiǎn tóng yóu lǐ

shí mén mèi yān jǐng , jù qū pán jiāng diàn 。
nán xiàng jiā qì nóng , shù fēng yáo yǐn jiàn 。
jiàn lín huá yáng kǒu , yún lù rù cōng qiàn 。
qī yào xuán dòng gōng , wǔ yún bào xiān diàn 。
yín hán jìng shuí fā , jīn yè tú kān jiàn 。
qiān zài kōng táo huā , qín rén shēn bù jiàn 。
dōng xī xǐ xiāng yù , zhēn bái rú huì miàn 。
qīng niǎo lái qù xián , hóng xiá zhāo xī biàn 。
yī cóng huàn xiān gǔ , wàn lǐ chéng fēi diàn 。
luó yuè yán bù xū , sōng huā zuì xián yàn 。
yōu rén jí cháng wǎng , mào zǎi yīng jiāo zhàn 。
míng fā guī qín táng , zhī jūn lǎn wéi xiàn 。
dì yī bǎi wǔ shí juàn

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.