Traditional

自蜀州暫還成都奉簡諸公

不染元規一點塵,行歌偶到錦江濱。
淋漓詩酒無虛日,判斷鶯花又過春。
客路柳陰初墮絮,還家梅子欲生仁。
更須作意勤相過,要信年光屬散人。

Simplified

自蜀州暂还成都奉简诸公

不染元规一点尘,行歌偶到锦江滨。
淋漓诗酒无虚日,判断莺花又过春。
客路柳阴初堕絮,还家梅子欲生仁。
更须作意勤相过,要信年光属散人。

Pronunciation

zì shǔ zhōu zàn huán chéng dū fèng jiǎn zhū gōng

bù rǎn yuán guī yī diǎn chén , xíng gē ǒu dào jǐn jiāng bīn 。
lín lí shī jiǔ wú xū rì , pàn duàn yīng huā yòu guò chūn 。
kè lù liǔ yīn chū duò xù , huán jiā méi zǐ yù shēng rén 。
gēng xū zuò yì qín xiāng guò , yào xìn nián guāng shǔ sàn rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.