Traditional

自警

人生非金石,壽夭不自知,一日復一日,亦或至耄期。
方其未死間,早夜勿自欺。
嗟彼陷溺者,太山起毫厘。
努力戒惰偷,堯舜可庶幾。
我今齒發弊,強健復幾時?
一寸學古心,自視猶可為。
雞鳴推枕起,為善亦孳孳。
天定終勝人,吾世或未衰?
素業果有傳,三復吾此詩。

Simplified

自警

人生非金石,寿夭不自知,一日复一日,亦或至耄期。
方其未死间,早夜勿自欺。
嗟彼陷溺者,太山起毫厘。
努力戒惰偷,尧舜可庶几。
我今齿发弊,强健复几时?
一寸学古心,自视犹可为。
鸡鸣推枕起,为善亦孳孳。
天定终胜人,吾世或未衰?
素业果有传,三复吾此诗。

Pronunciation

zì jǐng

rén shēng fēi jīn shí , shòu yāo bù zì zhī , yī rì fù yī rì , yì huò zhì mào qī 。
fāng qí wèi sǐ jiān , zǎo yè wù zì qī 。
jiē bǐ xiàn nì zhě , tài shān qǐ háo lí 。
nǔ lì jiè duò tōu , yáo shùn kě shù jī 。
wǒ jīn chǐ fā bì , qiáng jiàn fù jī shí ?
yī cùn xué gǔ xīn , zì shì yóu kě wéi 。
jī míng tuī zhěn qǐ , wéi shàn yì zī zī 。
tiān dìng zhōng shèng rén , wú shì huò wèi shuāi ?
sù yè guǒ yǒu chuán , sān fù wú cǐ shī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.