Traditional

自訟

家弊須微祿,年衰尚遠遊。
未逃朋友責,更遣吏民羞。
釆藥思長往,傳書卻小留。
微風入桐葉,分我一簾秋。

Simplified

自讼

家弊须微禄,年衰尚远游。
未逃朋友责,更遣吏民羞。
釆药思长往,传书却小留。
微风入桐叶,分我一帘秋。

Pronunciation

zì sòng

jiā bì xū wēi lù , nián shuāi shàng yuǎn yóu 。
wèi táo péng yǒu zé , gēng qiǎn lì mín xiū 。
biàn yào sī cháng wǎng , chuán shū què xiǎo liú 。
wēi fēng rù tóng yè , fēn wǒ yī lián qiū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.