Traditional

自詒

一廛東近會稽城,鑿破煙蕪俋俋耕。
上藥養神非近效,善言銘座要躬行。
論書尚欲心先正,學道寧容氣不平?
天付吾儕元自足,滿園春薺又堪烹。

Simplified

自诒

一廛东近会稽城,凿破烟芜俋俋耕。
上药养神非近效,善言铭座要躬行。
论书尚欲心先正,学道宁容气不平?
天付吾侪元自足,满园春荠又堪烹。

Pronunciation

zì yí

yī chán dōng jìn huì jī chéng , záo pò yān wú yì yì gēng 。
shàng yào yǎng shén fēi jìn xiào , shàn yán míng zuò yào gōng xíng 。
lùn shū shàng yù xīn xiān zhèng , xué dào níng róng qì bù píng ?
tiān fù wú chái yuán zì zú , mǎn yuán chūn jì yòu kān pēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.